Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

  • Gerçek Değerleme

    Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.
  • Gidiş-Dönüş Taşıması

    1) Gidiş ve dönüş taşıma ücretinin birlikte düşünülerek, bir araç ile götürülen yüklerin bırakılıp, aynı araç ve aynı/benzer güzergâh kullanılıp, farklı yüklerin getirilmesi. 2) Gidiş fiyatının daha altında bir fiyat ile yapılan geri yöndeki taşıma şekli. 3) Ters yöndeki bir taşımaya göre daha az trafik yoğunluğu olan yöndeki taşıma şekli.
  • Gemi Eni

    Geminin en geniş yerinin eni.
  • Gövde Altı Yük

    Uçaklarda gövde altı hacmine konan yük.
  • Gövde Altı Bölüm

    Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.
  • Günlük Ücret

    Bkz: Per Diem
  • Geleneksel İşletme

    Tümüyle e-ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan geleneksel firma.
  • Geri Ödemeli Sözleşme

    Müşteri tarafından satın alınacak ürünün toptan satış birim fiyatının tedârikçi tarafından belirlendiği, ancak satış sezonu sonunda müşterinin, satılamayan her ürünü aynı veya daha düşük bir fiyattan tedârikçiye geri verme garantisi olan sözleşme.
  • Geleneksel İşletme

    Bkz: Brick-and-Mortars Bkz: Brick-and-Mortars
  • Garanti Belgesi

    İthal edilen ve satış sonrası bakım-onarıma tâbi ürünler için resmi kurumlarca verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.
  • Gemi Kiralama Sözleşmesi

    Gemi sahibi ile bir kişi veya kuruluş arasında yapılan kiralama sözleşmesi.
  • Gizlenmiş Yük

    Taşıyıcı araç içine saklanan, dokümanlarda belirtilmeyen ve farkedilmeyeceği varsayılan, yasal olmayan yükler.
  • Gizlenmiş Hasar

    Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumu.
  • Gizli Bilgi

    Herkes tarafından bilinmesi istenmeyen, ticarî gizliliği olan ürünün tedârik aşamaları ile ilgili olarak, üreticisi tarafından kamu görevlilerine aktarılan bilgi.
  • Gönderici; Taşıtan

    Bkz: Shipper
  • Geleneksel Koridor

    Depolarda duvarlara dik veya paralel bir şekilde konumlandırılmış koridor.
  • Geleneksel Depo

    Bkz: Warehouse
  • Geçiş Koridoru

    Depolarda, koridorlar arası geçişi sağlayan koridor.
  • Gümrük Müşaviri

    Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan, ürün akışını izleyerek gerekli dokümantasyonu gerçekleştiren kişi veya kuruluşlar.
  • Gümrük Müşavirliği Karnesi

    Gümrük işlemlerini bir başkası adına yapma yetki belgesi.
  • Gümrük Müşavirliği Acentası

    Bkz: Customs Broker
  • Gümrük İşlemleri

    Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmeti.
  • Gümrük Beyannâmesi

    Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene-tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge. (İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.).
  • Gümrük Müşaviri

    Bkz: Customs Broker
  • Gümrük Vezne Alındısı

    Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belge.
  • Gümrük Tarifesi

    İthalat ve ihracat ürünlerine uygulanacak gümrük vergi oranları çizelgesi.
  • Gümrük Birliği

    Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarfesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşma.
  • Gösterge Tablosu

    Bir sistemin kritik ve temel göstergelerinin bir arada bulunduğu ekran, tablo.
  • Günlük Teslimat

    Siparişin aynı gün içinde teslimatı.
  • Gümrük Vergileri Ödenmiş Teslim

    Satıcının sattığı malları belirlenen varma yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak ve taşıma aracından boşaltmadan alıcıya teslim ettiği uluslararası teslim kuralı.
  • Giriş Özet Beyanı, Varış Öncesi Bildirim

    AB’ye giren eşyanın güvenlik ve risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşya AB gümrük idaresine varış yapmadan önce elektronik yolla verilen özet beyan. (ENS, ilk varış yerinde boşaltılmayacak ve taşıt üzerinde kalarak diğer varış yerlerinde boşaltılacak eşya da dâhil olmak üzere eşyayı AB Gümrük Bölgesine getiren araçtaki tüm eşya için, eşyayı AB gümrük bölgesine getiren taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından verilir.)
  • Genişletilmiş MRP

    İleri ve geri yöndeki malzeme hareketlerinin dikkate alındığı malzeme gereksinim plânlaması (Örneğin, takı üretimi gibi belirli aşamalarda çıkan atıkların yeniden imalata alınması hesaba katılır.)
  • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

    Ürünlerin piyasa fiyatı içine, ömrü boyunca oluşturduğu çevresel maliyetlerin dahil edilmesinin teşvikine yönelik oluşturulmuş strateji.
  • Genişletilebilir İşaretleme Dili

    Hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir programlama dili. (Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.)
  • Giyilebilir Teknoloji

    Bkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable Technologies
  • Giyilebilir Teknoloji

    Bkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable Technologies
  • Güvenlik Duvarı

    Bir bilgisayar ağında bulunan program ve dosyaları, diğer bilgisayar ağı kullanıcılarının istenmeyen erişimlerinden ve virüslerden korumayı sağlayan bir yöntem.
  • Grafik Değişim Formatı

    İnternet üzerinde dizine alınmış renk görüntüsünün görülmesi için kullanılan bir grafik dosya biçimi.
  • Geçmişte Sıradışı Talep

    Geçmiş satış verileri içinde normal sapmalar dışında olan talep verisi
  • Gemi Yanında Teslim

    Satıcının sattığı malların belirlenen yükleme limanında gemi doğrultusunda rıhtıma yerleştirilmesine kadar sorumlu olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır).
  • Gemi Bordasında Teslim

    Satıcının sattığı malların taşımasını yapacak geminin güvertesine kadar olan sorumluluğunu ve giderlerini üstlendiği, bundan sonraki sorumluluk ve giderlerin alıcıya ait olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır).
  • Genel Yük

    Sandık, balya, fıçı, küfe, paket, denk ve palet gibi parça yük.
  • GPRS

    Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.
  • Gezer Köprülü Vinç

    Fabrikalarda, limanlarda ve açık sahalarda raylar üzerinde tek hat olarak veya lastik tekerlekler üzerinde hareket edebilen ağır yükleri kaldırıp taşıyabilen vinç.
  • Geçit

    1) Yükün taşıyıcılar arasında aktarıldığı/başka güzergahlara hizmet veren taşıyıcılara verildiği nokta veya taşıyıcının tam servis veren iki işletme biriminin birleştiği yer. 2) Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.
  • Gaylord

    Genellikle kullanılan paletin en ve genişlik boyutlarıyla eşleştirilmek üzere boyutlandırılmış büyük ve katlı kap (Gaylord bu özgün kap çeşidi ile eş anlamlı hale gelmiş ticari bir markadır).
  • Genel Teminat

    Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü'ne hitâben düzenlenen teminat.
  • Gümrüklü Mal

    Antrepoda duran, gümrük işlemleri tamamlanmamış ve serbest dolaşıma girmemiş mal.
  • Gri Pazar

    Bölgesinde resmî ve tek yetkili distribütör olan şirketin izni olmadan, bir ürünün aynı bölgede başka şirketler tarafından satıldığı pazar.
  • Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

    Bir ekonomide belirli bir dönemde üretimi tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen toplam değeri.
  • Gros Ton

    Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim ölçüsüdür (Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür).Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim ölçüsüdür (Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür).Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim ölçüsüdür (Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür).
  • GS1

    Merkezi Brüksel'de bulunan, tedarik zincirinin ekinliğini artırmak amaçlı standartlar ve çözümler geliştirmekte olan uluslararası organizasyon.
  • Garanti

    Satınalma işlemlerinde kalite standartları ve diğer taahhütlerin beyanında kullanılan performans güvencesi.
  • GS1 Sistemi

    GS1 organizasyonu tarafından geliştirilen, başta ürünlerin tanımlanması ve ürünlerle ilgili veri değişimini sağlanması ile ilgili olmak üzere tedarik zincirinin etkinliğini arttırma amaçlı standartlar ve çözümler içeren sistem.
  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

    1) Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılan 12 haneli kod. (Bu kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez, sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için -örneğin Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de- ortaktır. Sonraki 2 hane hangi ulusa ait olduğunu gösterirken son kalan iki haneyle beraber ürünün tam istatistik kodu belirlenmiş olur.) 2) Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.
  • Gemi Ambar Kapağı

    Gemilerin yük ambarının kapağı.
  • Gemi Ambarı

    Gemilerde yük koymak için kullanılan ambar.
  • Görüntü İşleme

    Dokümanların elektronik fotoğraflarının çekilerek saklanması. (Özellikle taşıyanlar tarafından mal teslimi sırasında kullanılır)
  • Gümrüklenmemiş Mal

    Bkz: Goods In BondBkz: Goods In Bond
  • Gelir Yönetimi

    Bkz: Yield Management
  • Gelen Malzeme Muayenesi

    Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.
  • Gözetim Belgesi

    Ticarete konu olan malın satış sözleşmesinde öngörülen koşullara uygunluğunu göstermek amacıyla bir gözetim şirketi tarafından hazırlanan belged. (Mal ile belge arasındaki uygunluğu tespit etmek amacıyla düzenlenmesi talep edilen ithalatçıya satış sözleşmesinde belirtilen nitelik ve nicelikte malın sevk edilip edilmediğini gösterir).
  • Gözetim Raporu

    Bkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection Certificate
  • Geri Dönüşlü Toplama

    Bkz: Return Picking Bkz: Return Picking Bkz: Return Picking
  • Gemi Bekleme Süresi, Limanda Kalma Süresi

    1) Geminin yük almak ve/veya boşaltmak üzere limanda beklemesi için izin verilen süre (Bu süre zarfında gemiyi kiralayan kuruluşlar, geminin beklemesinden dolayı gemi sahibine ek bir ödeme yapmaz. Ancak izin verilen sürenin aşılması durumunda çeşitli hesaplama ve iki taraf arasındaki anlaşmalara göre bir çeşit ceza olan demuraj ödenir.) 2) Bir gemiyi kiralayan firmaya yükleme/boşaltma yapması için verilen süre.
  • Gemi Uzunluğu

    Geminin baştan kıça uzunluğu.
  • Gemi

    Gemi.
  • Giriş Maliyeti

    Bkz: Landed CostBkz: Landed CostBkz: Landed Cost
  • Gazeteci ÇocukProblemi

    Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.
  • Gazete Satıcısı Problemi

    Bkz: Newsboy ModelBkz: Newsboy Model
  • Gece Teslimatı

    Siparişin gece teslimatı.
  • Gece Teslimatı

    Gece yapılan teslimat.(Örneğin, AVM'lerde, restoranlarda gündüz operasyonlarını etkilememek ve daha kısa sürede teslimatları gerçekleştirmek amacıyla uygulanmaktadır.)
  • Geri Dönüşümsüz Malzeme

    Yeniden îmalat amacıyla kullanıma uygun olmayan malzeme.
  • Güzergah Dışı Noktalar

    Taşıma hattı (Line-Haul) şeklinde iş gören taşıyanların normal
  • Gerçek Zamanlı İşbirliği

    Tedârik zinciri boyunca, eşgüdümü sağlamak üzere, tüm ilişkilerin ve işbirliklerinin sanal ortamda ve en üst düzeyde gerçekleştirildiği bir tedârik zinciri stratejisi.
  • Gerçek Zamanlı Alışveriş

    Bkz: e-tailing
  • Gerçek Zamanlı Araç Rotalama Problemi

    Gerçek zamanlı gelişmelere dayalı ortamlarda araç rotalama problemi
  • Görsel Toplama

    Depolarda akıllı gözlükler kullanılarak gerçekleştirilen toplama.
  • Günlük Ücret

    Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.
  • Gizli Bilgi

    Bkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential Information
  • Genel Depo

    Birden fazla müşteri ile çalışarak, işgücü, ekipman ve bilgi kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp, uzmanlık, esneklik ve ölçek ekonomisi yararlarının elde edildiği depo. (Böylece kullanıcının herhangi bir depo yatırım yapmadan bir ücret ödeyerek aldığı depolama hizmetlerini sağlarlar. Sözleşmeli Depo olarak da adlandırılmaktadır.)
  • Giydirme Raf Sistemi, Silo

    Yapının çatıyı ve cepheleri de içerecek şekilde raf elemanları kullanılarak kurulan raf depo. (Raflar aynı zamanda binayı taşıyıcı sistemdir. Gerektiğinde sökülebilir ve taşınabilir, ancak kurulduktan depo içinde koridor değişiklikleri yapılamaz.)
  • Gelir Yönetimi

    Bkz: Yield ManagementBkz: Yield ManagementBkz: Yield ManagementBkz: Yield ManagementBkz: Yield Management
  • Gerçek Zamanlı Yer Tespit Sistemi

    İzlenecek nesnelere RFID etiketi takılarak yerlerinin belirlenmesini sağlayan ve kaybolmasını önleyen sistem.
  • Gerçek Zamanlı İşleme

    Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi. (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır.)
  • Geri Kazanım

    1) Sistemin tekrar eski haline getirilmesi. 2) Tersine lojistik kapsamında kullanılmış ürünlerin toplama, muayene, ayıklama, yeniden üretim vd. faaliyetlerinden oluşan süreç.
  • Geri Dönüşümlü Malzeme

    Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.
  • Geri Dönüşümli Torba

    Geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış torba.
  • Geri Dönüşüm

    1) Bir ürünün tekrar kullanılabilir temel öğelere dönüştürülmesi. 2) Kullanılmış kağıt, pil, akü, cam gibi ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılma süreci.
  • Geri Dönüşüm Mâliyeti

    Ömrünün dolmasına veya demode olmasına bağlı olarak geri dönüşüme tutulacak ya da atılacak ürünlerle ilgili masraflar.
  • Güvenilirlik

    Bir cihazın; karşılaşması olası koşullar altında belirli bir süre için görevini yeterli şekilde yerine getirebilme yeteneği.
  • Geriye Doğru Lojistik

    Bkz: Tersine LojistikBkz: Tersine Lojistik
  • Geri Dönüşlü Toplama

    Girilen koridorda toplama işlemleri bittikten sonra geri dönülerek girilen yönden çıkılması (ürünün olduğu noktaya kadar gidilir, sonra geri dönülerek bir sonraki ürün toplanacak koridora girilir. Toplama yoğunluğunun az olduğu durumlarda kullanılır).
  • Gelir Yönetimi

    Bkz: Yield Management
  • Güçlü Tedârik Zinciri

    Gelecekte oluşabilecek belirsiz değişimlere (örneğin, maliye, süre vd.) performansını sürdürebilen, dayanıklı tedarik zinciri.
  • Günlük Teslimat

    24 saat içinde teslimat
  • Güzergâh; Rota

    İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.
  • Güzergâh Belirleme Doğruluğu

    Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.
  • Güzergâh Plânlama; Rota Planlama

    Sipâriş, araç, iklim, yol, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman, emisyon, vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.
  • Güvence Stoğu; Emniyet Stoğu; Güvenlik Stoğu

    Tedârik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı. (Optimal güvenlik stoğu düzeyinin belirlenmesinde, geçmiş veriler ve öngörülen hizmet düzeyi dikkate alınır.)
  • Geniş Koridor

    Denge ağırlıklı çakaların, rahatça manevra yaptığı, palet yerleştirme, istifleme, yükleme ve boşaltma amaçlı olarak kullanılan ve en çok rastlanan depo koridoru tipi.
  • Geniş Konteyner

    Standart konteyenr gibi elleçlenen ve standart konteynere göre daha geniş olan konteyner.
  • Gizli Geçiş

    Kaçakçıların, ülke sınırlarından, yakalanmamak üzere, küçük araçları ile genelde çok kontrol edilmeyen kapılardan geceleri geçiş durumu.
  • Güvenli İmha

    Ürünün uygun şekilde imha edildiğinden emin olunmasını sağlayan işlemler.
  • Güvenli İade

    Tersine lojistik süreci boyunca çevreye hiçbir zarar oluşturmayacak şekilde istenilen lokasyona teslim edilen iade ürün.
  • Güvenli Bölge

    Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer. (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır.)
  • Güvenlik

    Dış unsurlardan gelebilecek tehlikere karşı önlem alma.
  • Gemi Söküm

    Yararlı ömrü dolan gemilerin malzemelerinden yararlanmak üzere parçalanarak hurdalara ayrılması.
  • Gemi Vinci

    Gemi güvertesinde bulunan ve yükleme/boşaltma amacıyla kullanılan vinç.
  • Gemi İnşaatı

    Gemi üretimi.
  • Gönderici; Taşıtan

    Ürünün taşınmasını talep eden taraf, şirket, gönderen.
  • Gönderici Sertifikası

    Tehlikeli madde, canlı hayvan gibi bazı ürünlerde gönderici tarafından taşıyana sunulan sertifika.
  • Gönderici İhracat Beyannamesi

    Bkz: Export Declaration FormBkz: Export Declaration FormBkz: Export Declaration Form
  • Gönderici Kontrollu Yük

    Gönderici tarafından yüklenen ve taşıyan tarafından kontrol edilmeyen yük.
  • Gemi Küpeştesi

    Geminin kenarlarındaki tahta siper.
  • Gemiden Gemiye Aktarma

    Denizde bir gemideki yükün diğer gemiye birbirlerine yanaşarak aktarılması.
  • Göz, Raf Gözü, Palet Yeri

    1) Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer. 2) Belirli saat aralıkları için havalimanının pist, park ve terminal alanından oluşan kapasitesinin iniş ya da kalkış yapan taşıyıcılara tahsis edilmesi.
  • Göz Yerleştirme

    Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet. (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)
  • Güneş Gözesi; Güneş Hücresi

    Sonsuz ve temiz enerji kaynağı olarak bilinen Güneş’in enerjisini doğrudan kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştüren, diğer piller gibi şarj gereksinimi olmayan, trafik uyarı lambaları gibi alanlarda kullanılan hücre.
  • Germe Kayışı

    Yüklerin araç üstünde güvenli şekilde durmasını ve sabitlenmesini sağlayan kayış. (Adını SpanSet markasından almıştır.)
  • Güvenli Bölge

    Bkz: Secured Field
  • Grev, İsyan ve Toplu Karışıklık

    Grev, İsyan ve Toplu Karışıklık nedeniyle oluşan kayıp zarar sigortası.
  • Giydirme Raf Sistemi, Silo

    Bkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported Building
  • Geri Alma

    Üreticilerden ürünü ömrünün sonunda geri çağırarak uygun şekilde elden çıkarması için toplamasını isteme.
  • Gümrük Tarife Kotaları

    Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.
  • Giyilebilir Teknoloji

    Bkz: Wearable Technologies
  • Geçici Kabul (Depo)

    Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemi. (Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.)
  • Geçici Kabul (İthalat)

    Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) bulunarak veya bulunmayarak, yarı ürün veya ürün hâline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılması. (Bu maddelerin yurtdışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etmek amacıyla yurtdışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.)
  • Giriş Maliyeti

    Bkz: Landed CostBkz: Landed CostBkz: Landed Cost
  • Gezgin Tamirci Problemi

    Farklı lokasyonlarda bulunan arızalara müdahale etmek üzere, arızaların önemi ve uzaklıkları dikkate alınarak, tamircinin toplam gecikme süresini en küçüklemeye yönelik rotalama problemi (Bu problem, Gezgin Satıcı Probleminin stokastik ve özel bir hâlidir.).
  • Gezgin Satıcı Problemi

    Mâliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n-1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.
  • Görünürlük

    1) Lojistik ve tedarik zincirinde ilgili veri veya bilgileri görüntüleyebilme yeteneği. 2) Erişilebilirlik.
  • Giyilebilir Teknoloji

    Bkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable Technologies
  • Giyilebilir Teknoloji

    Giyim ve aksesuarları bilgisayar ve gelişmiş elektronik sistemleri ile birleştiren teknoloji.
  • Görsel Yönetim

    Kolayca görülebilen ve anlaşılabilen işaret, renk, sembol, ışık gibi unsurların kullanımı. (Bu bilgiler, normal ya da anormal koşulların varolduğunu ve bâzı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olabileceğini saptamak, belirtmek ve bu konuda tâlimat vermek için kullanılabilir. Başarılı bir görsel yönetim yoruma yer bırakmaz ve insanları tepki vermeye teşvik eder.).
  • Garanti Maliyetleri

    Belirli bir süre kapsamında ücretsiz ürün değiştirme ve bakım-onarım maliyetleri.
  • Geniş Alan Ağı

    Farklı ve uzak ortamlarda bulunan bilgi-işlem donanımlarını birbirine bağlayarak oluşturulan ağ yapısı.
  • Getiri Oranı

    Bir süreçte kullanılan girdiye karşılık olarak elde edilen yararlı çıktı oranı.
  • Gelir Yönetimi

    Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması. (Her müşteriden alınabilecek ücretin en fazlasını almayı sağlamak herkes ödemeye istekli olduğu ve ödeyebileceği miktarı ödemektedir. Böylece yüksek ücret ödeyebilenler, düşük ücret ödeyebilenleri desteklemektedir. Ancak düşük ücret ödeyecekler, bu ücret için bazı koşullara uymak (belirli süre içinde gidiş-dönüş, vd.) veya sahip olmak (öğrenci, vd.) durumundadır. Belki de bu şekilde araçların daha yüksek verimlilikle kullanımı sağlanmaktadır.)
© 2015 MARSLOGISTICS