Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Gerçek Değerleme

  Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.
 • Gidiş-Dönüş Taşıması

  1) Gidiş ve dönüş taşıma ücretinin birlikte düşünülerek, bir araç ile götürülen yüklerin bırakılıp, aynı araç ve aynı/benzer güzergâh kullanılıp, farklı yüklerin getirilmesi. 2) Gidiş fiyatının daha altında bir fiyat ile yapılan geri yöndeki taşıma şekli. 3) Ters yöndeki bir taşımaya göre daha az trafik yoğunluğu olan yöndeki taşıma şekli.
 • Gemi Eni

  Geminin en geniş yerinin eni.
 • Gövde Altı Yük

  Uçaklarda gövde altı hacmine konan yük.
 • Gövde Altı Bölüm

  Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.
 • Günlük Ücret

  Bkz: Per Diem
 • Geleneksel İşletme

  Tümüyle e-ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan geleneksel firma.
 • Geri Ödemeli Sözleşme

  Müşteri tarafından satın alınacak ürünün toptan satış birim fiyatının tedârikçi tarafından belirlendiği, ancak satış sezonu sonunda müşterinin, satılamayan her ürünü aynı veya daha düşük bir fiyattan tedârikçiye geri verme garantisi olan sözleşme.
 • Geleneksel İşletme

  Bkz: Brick-and-Mortars Bkz: Brick-and-Mortars
 • Garanti Belgesi

  İthal edilen ve satış sonrası bakım-onarıma tâbi ürünler için resmi kurumlarca verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.
 • Gemi Kiralama Sözleşmesi

  Gemi sahibi ile bir kişi veya kuruluş arasında yapılan kiralama sözleşmesi.
 • Gizlenmiş Yük

  Taşıyıcı araç içine saklanan, dokümanlarda belirtilmeyen ve farkedilmeyeceği varsayılan, yasal olmayan yükler.
 • Gizlenmiş Hasar

  Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumu.
 • Gizli Bilgi

  Herkes tarafından bilinmesi istenmeyen, ticarî gizliliği olan ürünün tedârik aşamaları ile ilgili olarak, üreticisi tarafından kamu görevlilerine aktarılan bilgi.
 • Gönderici; Taşıtan

  Bkz: Shipper
 • Geleneksel Koridor

  Depolarda duvarlara dik veya paralel bir şekilde konumlandırılmış koridor.
 • Geleneksel Depo

  Bkz: Warehouse
 • Geçiş Koridoru

  Depolarda, koridorlar arası geçişi sağlayan koridor.
 • Gümrük Müşaviri

  Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan, ürün akışını izleyerek gerekli dokümantasyonu gerçekleştiren kişi veya kuruluşlar.
 • Gümrük Müşavirliği Karnesi

  Gümrük işlemlerini bir başkası adına yapma yetki belgesi.
 • Gümrük Müşavirliği Acentası

  Bkz: Customs Broker
 • Gümrük İşlemleri

  Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmeti.
 • Gümrük Beyannâmesi

  Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene-tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge. (İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.).
 • Gümrük Müşaviri

  Bkz: Customs Broker
 • Gümrük Vezne Alındısı

  Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belge.
 • Gümrük Tarifesi

  İthalat ve ihracat ürünlerine uygulanacak gümrük vergi oranları çizelgesi.
 • Gümrük Birliği

  Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarfesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşma.
 • Gösterge Tablosu

  Bir sistemin kritik ve temel göstergelerinin bir arada bulunduğu ekran, tablo.
 • Günlük Teslimat

  Siparişin aynı gün içinde teslimatı.
 • Gümrük Vergileri Ödenmiş Teslim

  Satıcının sattığı malları belirlenen varma yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak ve taşıma aracından boşaltmadan alıcıya teslim ettiği uluslararası teslim kuralı.
 • Giriş Özet Beyanı, Varış Öncesi Bildirim

  AB’ye giren eşyanın güvenlik ve risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşya AB gümrük idaresine varış yapmadan önce elektronik yolla verilen özet beyan. (ENS, ilk varış yerinde boşaltılmayacak ve taşıt üzerinde kalarak diğer varış yerlerinde boşaltılacak eşya da dâhil olmak üzere eşyayı AB Gümrük Bölgesine getiren araçtaki tüm eşya için, eşyayı AB gümrük bölgesine getiren taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından verilir.)
 • Genişletilmiş MRP

  İleri ve geri yöndeki malzeme hareketlerinin dikkate alındığı malzeme gereksinim plânlaması (Örneğin, takı üretimi gibi belirli aşamalarda çıkan atıkların yeniden imalata alınması hesaba katılır.)
 • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

  Ürünlerin piyasa fiyatı içine, ömrü boyunca oluşturduğu çevresel maliyetlerin dahil edilmesinin teşvikine yönelik oluşturulmuş strateji.
 • Genişletilebilir İşaretleme Dili

  Hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir programlama dili. (Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür.)
 • Giyilebilir Teknoloji

  Bkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable Technologies
 • Giyilebilir Teknoloji

  Bkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable Technologies
 • Güvenlik Duvarı

  Bir bilgisayar ağında bulunan program ve dosyaları, diğer bilgisayar ağı kullanıcılarının istenmeyen erişimlerinden ve virüslerden korumayı sağlayan bir yöntem.
 • Grafik Değişim Formatı

  İnternet üzerinde dizine alınmış renk görüntüsünün görülmesi için kullanılan bir grafik dosya biçimi.
 • Geçmişte Sıradışı Talep

  Geçmiş satış verileri içinde normal sapmalar dışında olan talep verisi
 • Gemi Yanında Teslim

  Satıcının sattığı malların belirlenen yükleme limanında gemi doğrultusunda rıhtıma yerleştirilmesine kadar sorumlu olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır).
 • Gemi Bordasında Teslim

  Satıcının sattığı malların taşımasını yapacak geminin güvertesine kadar olan sorumluluğunu ve giderlerini üstlendiği, bundan sonraki sorumluluk ve giderlerin alıcıya ait olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır).
 • Genel Yük

  Sandık, balya, fıçı, küfe, paket, denk ve palet gibi parça yük.
 • GPRS

  Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.
 • Gezer Köprülü Vinç

  Fabrikalarda, limanlarda ve açık sahalarda raylar üzerinde tek hat olarak veya lastik tekerlekler üzerinde hareket edebilen ağır yükleri kaldırıp taşıyabilen vinç.
 • Geçit

  1) Yükün taşıyıcılar arasında aktarıldığı/başka güzergahlara hizmet veren taşıyıcılara verildiği nokta veya taşıyıcının tam servis veren iki işletme biriminin birleştiği yer. 2) Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.
 • Gaylord

  Genellikle kullanılan paletin en ve genişlik boyutlarıyla eşleştirilmek üzere boyutlandırılmış büyük ve katlı kap (Gaylord bu özgün kap çeşidi ile eş anlamlı hale gelmiş ticari bir markadır).
 • Genel Teminat

  Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü'ne hitâben düzenlenen teminat.
 • Gümrüklü Mal

  Antrepoda duran, gümrük işlemleri tamamlanmamış ve serbest dolaşıma girmemiş mal.
 • Gri Pazar

  Bölgesinde resmî ve tek yetkili distribütör olan şirketin izni olmadan, bir ürünün aynı bölgede başka şirketler tarafından satıldığı pazar.
 • Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

  Bir ekonomide belirli bir dönemde üretimi tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen toplam değeri.
 • Gros Ton

  Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim ölçüsüdür (Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür).Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim ölçüsüdür (Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür).Geminin kullanılabilen tüm kapalı hacimlerinin ton cinsinden hacim ölçüsüdür (Geminin boyutları ile ilişkilidir, 1 ton 2,84 m3'tür).
 • GS1

  Merkezi Brüksel'de bulunan, tedarik zincirinin ekinliğini artırmak amaçlı standartlar ve çözümler geliştirmekte olan uluslararası organizasyon.
 • Garanti

  Satınalma işlemlerinde kalite standartları ve diğer taahhütlerin beyanında kullanılan performans güvencesi.
 • GS1 Sistemi

  GS1 organizasyonu tarafından geliştirilen, başta ürünlerin tanımlanması ve ürünlerle ilgili veri değişimini sağlanması ile ilgili olmak üzere tedarik zincirinin etkinliğini arttırma amaçlı standartlar ve çözümler içeren sistem.
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

  1) Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılan 12 haneli kod. (Bu kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez, sonraki 2 haneyle beraber ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkeler için -örneğin Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’de- ortaktır. Sonraki 2 hane hangi ulusa ait olduğunu gösterirken son kalan iki haneyle beraber ürünün tam istatistik kodu belirlenmiş olur.) 2) Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.
 • Gemi Ambar Kapağı

  Gemilerin yük ambarının kapağı.
 • Gemi Ambarı

  Gemilerde yük koymak için kullanılan ambar.
 • Görüntü İşleme

  Dokümanların elektronik fotoğraflarının çekilerek saklanması. (Özellikle taşıyanlar tarafından mal teslimi sırasında kullanılır)
 • Gümrüklenmemiş Mal

  Bkz: Goods In BondBkz: Goods In Bond
 • Gelir Yönetimi

  Bkz: Yield Management
 • Gelen Malzeme Muayenesi

  Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.
 • Gözetim Belgesi

  Ticarete konu olan malın satış sözleşmesinde öngörülen koşullara uygunluğunu göstermek amacıyla bir gözetim şirketi tarafından hazırlanan belged. (Mal ile belge arasındaki uygunluğu tespit etmek amacıyla düzenlenmesi talep edilen ithalatçıya satış sözleşmesinde belirtilen nitelik ve nicelikte malın sevk edilip edilmediğini gösterir).
 • Gözetim Raporu

  Bkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection CertificateBkz: Inspection Certificate
 • Geri Dönüşlü Toplama

  Bkz: Return Picking Bkz: Return Picking Bkz: Return Picking
 • Gemi Bekleme Süresi, Limanda Kalma Süresi

  1) Geminin yük almak ve/veya boşaltmak üzere limanda beklemesi için izin verilen süre (Bu süre zarfında gemiyi kiralayan kuruluşlar, geminin beklemesinden dolayı gemi sahibine ek bir ödeme yapmaz. Ancak izin verilen sürenin aşılması durumunda çeşitli hesaplama ve iki taraf arasındaki anlaşmalara göre bir çeşit ceza olan demuraj ödenir.) 2) Bir gemiyi kiralayan firmaya yükleme/boşaltma yapması için verilen süre.
 • Gemi Uzunluğu

  Geminin baştan kıça uzunluğu.
 • Gemi

  Gemi.
 • Giriş Maliyeti

  Bkz: Landed CostBkz: Landed CostBkz: Landed Cost
 • Gazeteci ÇocukProblemi

  Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.
 • Gazete Satıcısı Problemi

  Bkz: Newsboy ModelBkz: Newsboy Model
 • Gece Teslimatı

  Siparişin gece teslimatı.
 • Gece Teslimatı

  Gece yapılan teslimat.(Örneğin, AVM'lerde, restoranlarda gündüz operasyonlarını etkilememek ve daha kısa sürede teslimatları gerçekleştirmek amacıyla uygulanmaktadır.)
 • Geri Dönüşümsüz Malzeme

  Yeniden îmalat amacıyla kullanıma uygun olmayan malzeme.
 • Güzergah Dışı Noktalar

  Taşıma hattı (Line-Haul) şeklinde iş gören taşıyanların normal
 • Gerçek Zamanlı İşbirliği

  Tedârik zinciri boyunca, eşgüdümü sağlamak üzere, tüm ilişkilerin ve işbirliklerinin sanal ortamda ve en üst düzeyde gerçekleştirildiği bir tedârik zinciri stratejisi.
 • Gerçek Zamanlı Alışveriş

  Bkz: e-tailing
 • Gerçek Zamanlı Araç Rotalama Problemi

  Gerçek zamanlı gelişmelere dayalı ortamlarda araç rotalama problemi
 • Görsel Toplama

  Depolarda akıllı gözlükler kullanılarak gerçekleştirilen toplama.
 • Günlük Ücret

  Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.
 • Gizli Bilgi

  Bkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential InformationBkz: Confidential Information
 • Genel Depo

  Birden fazla müşteri ile çalışarak, işgücü, ekipman ve bilgi kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp, uzmanlık, esneklik ve ölçek ekonomisi yararlarının elde edildiği depo. (Böylece kullanıcının herhangi bir depo yatırım yapmadan bir ücret ödeyerek aldığı depolama hizmetlerini sağlarlar. Sözleşmeli Depo olarak da adlandırılmaktadır.)
 • Giydirme Raf Sistemi, Silo

  Yapının çatıyı ve cepheleri de içerecek şekilde raf elemanları kullanılarak kurulan raf depo. (Raflar aynı zamanda binayı taşıyıcı sistemdir. Gerektiğinde sökülebilir ve taşınabilir, ancak kurulduktan depo içinde koridor değişiklikleri yapılamaz.)
 • Gelir Yönetimi

  Bkz: Yield ManagementBkz: Yield ManagementBkz: Yield ManagementBkz: Yield ManagementBkz: Yield Management
 • Gerçek Zamanlı Yer Tespit Sistemi

  İzlenecek nesnelere RFID etiketi takılarak yerlerinin belirlenmesini sağlayan ve kaybolmasını önleyen sistem.
 • Gerçek Zamanlı İşleme

  Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi. (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır.)
 • Geri Kazanım

  1) Sistemin tekrar eski haline getirilmesi. 2) Tersine lojistik kapsamında kullanılmış ürünlerin toplama, muayene, ayıklama, yeniden üretim vd. faaliyetlerinden oluşan süreç.
 • Geri Dönüşümlü Malzeme

  Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.
 • Geri Dönüşümli Torba

  Geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış torba.
 • Geri Dönüşüm

  1) Bir ürünün tekrar kullanılabilir temel öğelere dönüştürülmesi. 2) Kullanılmış kağıt, pil, akü, cam gibi ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılma süreci.
 • Geri Dönüşüm Mâliyeti

  Ömrünün dolmasına veya demode olmasına bağlı olarak geri dönüşüme tutulacak ya da atılacak ürünlerle ilgili masraflar.
 • Güvenilirlik

  Bir cihazın; karşılaşması olası koşullar altında belirli bir süre için görevini yeterli şekilde yerine getirebilme yeteneği.
 • Geriye Doğru Lojistik

  Bkz: Tersine LojistikBkz: Tersine Lojistik
 • Geri Dönüşlü Toplama

  Girilen koridorda toplama işlemleri bittikten sonra geri dönülerek girilen yönden çıkılması (ürünün olduğu noktaya kadar gidilir, sonra geri dönülerek bir sonraki ürün toplanacak koridora girilir. Toplama yoğunluğunun az olduğu durumlarda kullanılır).
 • Gelir Yönetimi

  Bkz: Yield Management
 • Güçlü Tedârik Zinciri

  Gelecekte oluşabilecek belirsiz değişimlere (örneğin, maliye, süre vd.) performansını sürdürebilen, dayanıklı tedarik zinciri.
 • Günlük Teslimat

  24 saat içinde teslimat
 • Güzergâh; Rota

  İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.
 • Güzergâh Belirleme Doğruluğu

  Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.
 • Güzergâh Plânlama; Rota Planlama

  Sipâriş, araç, iklim, yol, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman, emisyon, vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.
 • Güvence Stoğu; Emniyet Stoğu; Güvenlik Stoğu

  Tedârik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı. (Optimal güvenlik stoğu düzeyinin belirlenmesinde, geçmiş veriler ve öngörülen hizmet düzeyi dikkate alınır.)
 • Geniş Koridor

  Denge ağırlıklı çakaların, rahatça manevra yaptığı, palet yerleştirme, istifleme, yükleme ve boşaltma amaçlı olarak kullanılan ve en çok rastlanan depo koridoru tipi.
 • Geniş Konteyner

  Standart konteyenr gibi elleçlenen ve standart konteynere göre daha geniş olan konteyner.
 • Gizli Geçiş

  Kaçakçıların, ülke sınırlarından, yakalanmamak üzere, küçük araçları ile genelde çok kontrol edilmeyen kapılardan geceleri geçiş durumu.
 • Güvenli İmha

  Ürünün uygun şekilde imha edildiğinden emin olunmasını sağlayan işlemler.
 • Güvenli İade

  Tersine lojistik süreci boyunca çevreye hiçbir zarar oluşturmayacak şekilde istenilen lokasyona teslim edilen iade ürün.
 • Güvenli Bölge

  Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer. (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır.)
 • Güvenlik

  Dış unsurlardan gelebilecek tehlikere karşı önlem alma.
 • Gemi Söküm

  Yararlı ömrü dolan gemilerin malzemelerinden yararlanmak üzere parçalanarak hurdalara ayrılması.
 • Gemi Vinci

  Gemi güvertesinde bulunan ve yükleme/boşaltma amacıyla kullanılan vinç.
 • Gemi İnşaatı

  Gemi üretimi.
 • Gönderici; Taşıtan

  Ürünün taşınmasını talep eden taraf, şirket, gönderen.
 • Gönderici Sertifikası

  Tehlikeli madde, canlı hayvan gibi bazı ürünlerde gönderici tarafından taşıyana sunulan sertifika.
 • Gönderici İhracat Beyannamesi

  Bkz: Export Declaration FormBkz: Export Declaration FormBkz: Export Declaration Form
 • Gönderici Kontrollu Yük

  Gönderici tarafından yüklenen ve taşıyan tarafından kontrol edilmeyen yük.
 • Gemi Küpeştesi

  Geminin kenarlarındaki tahta siper.
 • Gemiden Gemiye Aktarma

  Denizde bir gemideki yükün diğer gemiye birbirlerine yanaşarak aktarılması.
 • Göz, Raf Gözü, Palet Yeri

  1) Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer. 2) Belirli saat aralıkları için havalimanının pist, park ve terminal alanından oluşan kapasitesinin iniş ya da kalkış yapan taşıyıcılara tahsis edilmesi.
 • Göz Yerleştirme

  Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet. (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)
 • Güneş Gözesi; Güneş Hücresi

  Sonsuz ve temiz enerji kaynağı olarak bilinen Güneş’in enerjisini doğrudan kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştüren, diğer piller gibi şarj gereksinimi olmayan, trafik uyarı lambaları gibi alanlarda kullanılan hücre.
 • Germe Kayışı

  Yüklerin araç üstünde güvenli şekilde durmasını ve sabitlenmesini sağlayan kayış. (Adını SpanSet markasından almıştır.)
 • Güvenli Bölge

  Bkz: Secured Field
 • Grev, İsyan ve Toplu Karışıklık

  Grev, İsyan ve Toplu Karışıklık nedeniyle oluşan kayıp zarar sigortası.
 • Giydirme Raf Sistemi, Silo

  Bkz: Rack-Supported BuildingBkz: Rack-Supported Building
 • Geri Alma

  Üreticilerden ürünü ömrünün sonunda geri çağırarak uygun şekilde elden çıkarması için toplamasını isteme.
 • Gümrük Tarife Kotaları

  Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.
 • Giyilebilir Teknoloji

  Bkz: Wearable Technologies
 • Geçici Kabul (Depo)

  Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemi. (Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.)
 • Geçici Kabul (İthalat)

  Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) bulunarak veya bulunmayarak, yarı ürün veya ürün hâline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılması. (Bu maddelerin yurtdışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etmek amacıyla yurtdışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.)
 • Giriş Maliyeti

  Bkz: Landed CostBkz: Landed CostBkz: Landed Cost
 • Gezgin Tamirci Problemi

  Farklı lokasyonlarda bulunan arızalara müdahale etmek üzere, arızaların önemi ve uzaklıkları dikkate alınarak, tamircinin toplam gecikme süresini en küçüklemeye yönelik rotalama problemi (Bu problem, Gezgin Satıcı Probleminin stokastik ve özel bir hâlidir.).
 • Gezgin Satıcı Problemi

  Mâliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n-1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.
 • Görünürlük

  1) Lojistik ve tedarik zincirinde ilgili veri veya bilgileri görüntüleyebilme yeteneği. 2) Erişilebilirlik.
 • Giyilebilir Teknoloji

  Bkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable TechnologiesBkz: Wearable Technologies
 • Giyilebilir Teknoloji

  Giyim ve aksesuarları bilgisayar ve gelişmiş elektronik sistemleri ile birleştiren teknoloji.
 • Görsel Yönetim

  Kolayca görülebilen ve anlaşılabilen işaret, renk, sembol, ışık gibi unsurların kullanımı. (Bu bilgiler, normal ya da anormal koşulların varolduğunu ve bâzı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olabileceğini saptamak, belirtmek ve bu konuda tâlimat vermek için kullanılabilir. Başarılı bir görsel yönetim yoruma yer bırakmaz ve insanları tepki vermeye teşvik eder.).
 • Garanti Maliyetleri

  Belirli bir süre kapsamında ücretsiz ürün değiştirme ve bakım-onarım maliyetleri.
 • Geniş Alan Ağı

  Farklı ve uzak ortamlarda bulunan bilgi-işlem donanımlarını birbirine bağlayarak oluşturulan ağ yapısı.
 • Getiri Oranı

  Bir süreçte kullanılan girdiye karşılık olarak elde edilen yararlı çıktı oranı.
 • Gelir Yönetimi

  Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması. (Her müşteriden alınabilecek ücretin en fazlasını almayı sağlamak herkes ödemeye istekli olduğu ve ödeyebileceği miktarı ödemektedir. Böylece yüksek ücret ödeyebilenler, düşük ücret ödeyebilenleri desteklemektedir. Ancak düşük ücret ödeyecekler, bu ücret için bazı koşullara uymak (belirli süre içinde gidiş-dönüş, vd.) veya sahip olmak (öğrenci, vd.) durumundadır. Belki de bu şekilde araçların daha yüksek verimlilikle kullanımı sağlanmaktadır.)
© MARSLOGISTICS