Bizi takip edin
0212 411 44 44 info@marslogistics.com
TR

LOGISTICS GLOSSARY

ALL TERMS
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Altıncı Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı (6PL)

  Büyük veri (big data) analizi yoluyla lojistik sektöründe müşteriler ve tedarikçiler arasında uzun süreli, dinamik ve stratejik ilişkiler oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış yazılım platformu oluşturan araç, depo vb varlıkları olmayan şirket
 • A Kanalı

  Başka bir kanalda bulunmayan birinci kalite ürünlere ait satış kanalı
 • A.T.A. Karnesi

  1) Eşyaların gümrük vergisine tâbi tutulmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belge. 2) Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki olan belge.
 • A.TR. Dolaşım Belgesi

  1) Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belge (Bir malın hangi ülkeden geldiğinin ve ne gibi bir gümrük tarifesinin uygulanması gerektiğinin kolaylıkla saptanması amacıyla düzenlenmektedir.). 2) Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan veya sayılan, ya da Birlikte serbest dolaşım hâlinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idârelerince vize edilen belge.
 • Aktif İstif

  Sürekli hareket hâlinde bulunan yük istifi.
 • Aktif Devrilme Koruması

  Araçlarda devrilme tehditini algılayarak önleyen sistem
 • ABC Faturalama

  Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).
 • ABC Sınıflandırma Yöntemi

  1) Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması, 2) Depoda bulunan malzemelerin hareket sıklığına göre sınıflandırılması
 • Anti Patinaj Sistemi

  Taşıtlarda tekerlek çekiş yeteneği kaybolduğunda bu durumu algılayarak tekerlek hareketini yavaşlatan ve kaymaları önleyerek, sürücüye yanal ve uzunlamasına dinamik kontrol yeteneği sağlayan sistem
 • Aktif Stok

  Belli dönemlerde sipâriş edilen ve talebi o dönemde karşılamak üzere elde bulundurulan stok (İki sipâriş arası sürede, ortalama talebi karşılamak için bulundurulan stoklardır).
 • Adres

  Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve/veya karakterlerden oluşan bir kombinasyon.
 • Adresleme

  Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların, gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.
 • Aframaks Gemi

  Orta büyüklükteki gemi (Genellikle 80.000-120.000 DWT arası tanker gemilerdir. Orta uzaklıktaki mesafelere ham petrol taşımak için idealdir. Büyük tankerlerin giremediği küçük limanlar için kullanılır.).
 • Acente

  Bkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: AgentBkz: Agent
 • Acente

  Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle komple yük bazında çalışırlar).
 • Anlaşma

  Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.
 • Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü

  Özellikle EDI (Elektronik Veri Transferi) standartlarının belirlenmesi için bâzı alanlarda Amerikan ulusal standartlarını geliştirmek, sürdürmek ve resmî olarak duyurmak için yetkilendirilmiş olan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon.
 • Amerikan Palet

  Kuzey Amerika ülkelerinde kullanılan l00 cm x l20 cm ölçülerindeki palet.
 • API Anahtarı(Kodu)

  Şirketlerin izin verdiği kapsamda verilere erişmek için diğer şirketlere verdiği kod. ( Örneğin kargo şirketleri birbirlerine taşıttıkları yükler için bu şekilde entegre olmaktadır.).
 • ARA Limanları

  Kuzey Denizindeki Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp Limanları.
 • Ağaç Tipi Tedârik Zinciri

  Bir üretici, bir distribütör ve çoklu perakendecilerin olduğu tedârik zinciri modeli.
 • Asorti

  Ürünlerin satış noktalarındaki talep dağılımlarına bağlı olarak, genellikle farklı ölçülere (bedenlere), bâzen renklere göre oluşturulan karması.
 • Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı

  Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.
 • Alıcı Riski

  Ücretin ödenmesine karşın, malların sözleşme koşullarına uygun şekilde ulaşmaması riski.
 • Aracı Bilgisayar Sistemi

  Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, kendi aralarında bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, sipârişlerinin durumuna, kendi ve tedârikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.)
 • Akaryakıt Fiyat Ayarlaması

  Deniz aşırı taşımalarda yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın taşımacılık mâliyetleri üzerindeki etkilerini dengelemek amacıyla kullanılan fiyatlandırma sistemi.
 • Alıcı Yerinde Teslim (ALT)

  Yurtiçi ticaret işlemlerinde ürünün alıcının kendi yerinde teslimi (alıcı yerine kadar olan tüm sorumluluklar satıcıya aittir).
 • Alt Alıcıya Teslim (AAT)

  Yurtiçi ticarette ürünün alıcının alıcısının belirttiği yerde teslimi (alıcının alıcısının yerine kadar olan tüm sorumluluklar satıcıya aittir).
 • Araç Paylaşımı

  Aynı güzergâhta seyahat eden kişilerin, bir araya gelerek ortak yolculuk yapmaları.
 • Ağırlık Merkezi Modeli; Coğrafî Koordinatlar Yöntemi

  Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.
 • Analiz Raporu

  Tahlil gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddeler için gerekli olan rapor.
 • Apolet Koridor

  Depolarda giriş-çıkış noktasına çarpraz konumda olan apolet görünümündeki koridor.
 • Akıllı Yük Taşımacılığı

  Yük taşımacılığında en iyi faydayı sağlamak üzere taşıma modlarının akıllı kullanımı. (Ayrı ayrı her taşıma modunun avantajlarının optimize edilmesini hedefler. Bu optimizasyonda ekonomik, çevresel ve toplumsal faydalar dikkate alınır).
 • Alıcı

  Ürünü teslim alan taraf.
 • Antrepo

  Gümrük İdaresi'nce verilen izin doğrultusunda, bu idâreye bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.
 • Afet Yardım Lojistiği

  Bkz: Disaster LogisticsBkz: Disaster LogisticsBkz: Disaster Logistics
 • Afet Lojistiği

  1) Afet öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman, araç ve personel ihtiyacının temin edilerek doğru zamanda doğru afet bölgesine ulaştırılması ve ulaştıktan sonra da hayat şartlarının normale dönünceye kadar yardım faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması. 2) Afet ve acil durumlardan etkilenen bölgelere ve insanlara yardım malzemeleri ile diğer malzeme ve ekipmanların depolanması ve ulaştırılması. 3) Acil durum ve afetlerden etkilenmiş afetzedelere yardım etmek üzere bilgi-beceri, insan ve kaynak lojistiğinin etkin ve verimli bir şekilde yönetimi.
 • Afet Lojistik Planı

  Afet öncesi, sırası ve sonrasında lojistik faaliyetlere ilişkin olarak haberleşme, taşımacılık, depolama, altyapı hizmetleri, geçici iskân hizmetleri, enkaz kaldırma hizmetleri ve dış kuruluşlar koordinasyon hizmetlerinin uygulama esaslarının yer aldığı plan.
 • Afet Lojistik Deposu

  İhtiyaç duyulan malzemelerin afet ve acil durumlarda etkilenen bölgelere gönderilmek üzere bulundurulduğu depo.
 • Aralıklı Üretim; Kesikli Üretim

  Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, ürün geçişi, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.).
 • Akreditif

  Bkz: Letter of Credit
 • Ağır Yük Taşıyıcısı

  Ağır yüklerin kısa mesafeli taşınmasını gerçekleştiren taşıyıcı.
 • Acil Satınalma

  Karşılanmak zorunda olan ve önceden öngörülemeyen satınalma
 • Acil Yardım Lojistiği

  Bkz: Disaster LogisticsBkz: Disaster LogisticsBkz: Disaster Logistics
 • Acil Servisler Sürüş Standartı

  Acil Servis sürücüleri için oluşturulan standart.
 • Avrasya Demiryolu Hattı

  Bkz: Eurasian Land BridgeBkz: Eurasian Land Bridge
 • Avrasya Demiryolu Hattı

  Doğu Asya'yı Avrupa'ya Rusya üzerinden bağlayan demiryolu hattı.
 • Avrupa Ürün Kodu 13 Barkodu

  GS1 standartlar organizasyonu tarafından tanımlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilmiş olan özgün 12-haneli Universal Product Code (Evrensel Ürün Kodu, UPC) sisteminin üst kümesi olan 13 haneli (12 hane + kontrol hanesi) Dünya'da perakende olan satılan ürünlerin barkodlama standardı.
 • Avrupa Lojistik Derneği

  Avrupa'daki ülkelerin ulusal organizasyonlarından oluşan ve amacı, Avrupa'daki endüstriyel ve ticarî sektörlere lojistik konularında destek veren, lojistik eğitim vb. konularda standartları oluşturan bir sivil toplum örgütü..
 • Avrupa Birliği ( AB)

  Yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir topluluk.
 • Avrupa Demiryolu Ajansı

  Avrupa demiryolu sisteminin ortak kullanımı amacıyla, demiryolu işletmecileri ve üreticileri için gereksinimleri ve standartları belirleyen kurum.
 • Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi

  Tren kontrol ve kumanda sistemleri için Avrupa çapında tek bir standart oluşturmak üzere demiryolu taşımacılığı kapsamında sınırlararası ortak kullanımı,verimliliği ve güvenliği artırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan sistem.
 • Adil Pazar Değeri

  Açık pazarlarda ürünler için eşdeğer karşılaştırma ölçütlerinin ve özelliklerinin net ve kabul edilebilir olduğu fiyat.
 • Adil Paylaşım

  Her birimin gereksinimine uygun şekilde stokların paylaştırılması.
 • Aktarım Süresi

  Dokümanların, ödemelerin, ticarî iş yapan bir kurumdan diğerine ulaşması için gereken zaman.
 • Ayrıştırmalı Çapraz Sevkıyat

  Ürünlerin depoya ambalajlı olarak gönderildiği ve depoda sevkiyat noktalarına göre ayrıştırılarak belli süre içinde sevk edildiği katma değerli çapraz sevkiyat süreci.(Daha fazla taban alanı, kapı ve elleçleme ekipmanına ihtiyaç duyulan bir yöntemdir.)
 • Akaryakıt Fiyat Ayarlaması

  Bkz: Bunker Adjustment Factor,
 • Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemi

  Avrupa Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından oluşturulan küresel konumlama sistemi.
 • Askılı Giysi

  Askıda duran hazır giyim ürünü.
 • Askılı Giysi Rafı

  Askılı giysilerin tek veya çok katlı biçimde depolanması ve taşınmasında kullanılan tekerlekli ekipman.
 • Ambar Tesellüm Fişi (ATF); Ambar Teslim-Tesellüm Fişi

  1) Depoya teslim edilen malzemeler için düzenlenen, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belge. 2) Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.
 • Ambar Teslim-Tesellüm Fişi

  Bkz: Goods Receipt Document
 • Açılabilir Tavanlı Konteyner

  Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteyner (Üstü açık konteynerden farkı, yüksekliği itibarıyla standart yüksekliği aşan yüklerin taşınamaması ve kapalı bir tavana sahip olmasıdır.).
 • Araç Takip Aralığı

  Düzenli/tarifeli taşımacılık hizmetinde araçlar arası süre, araç hizmeti sıklığı
 • Ağır Yük Taşıtı

  Bkz: Heavy Goods VehicleBkz: Heavy Goods Vehicle
 • Ağır Ekipman Taşıma Sistemi

  Ağır ve havaleli ekipmanları, taşıtları (Proje yüklerini) taşımada kullanılan, özel donanımlı araç.
 • Ağır Yük Taşıtı

  Bkz: Heavy Duty TruckBkz: Heavy Duty Truck
 • Art Bölge

  1) Taşıma modları içinde yer alan bir limanın varolan konum ve coğrafî sınırlarına ek olarak terminal, depolama ve aktarma operasyonları ile diğer taşıma modları arasında transit geçişin sağlanabildiği alana kadar uzanan bölge. 2) Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.
 • Aktarma Merkezi

  1) Genelde farklı taşıma modları (havayolu, karayolu, vd.) veya aynı taşıma modunda farklı araçlar (kamyon, kamyonet) arasında ürünlerin aktarıldığı, ürünlerin çok kısa süreli olarak kaldığı tesis. (Ürünlerin salt giriş (ürün kabul) ve çıkış (sevk) işlemlerinin yapıldığı çapraz sevkiyat (crossdocking) noktalarıdır. Genellikle ürünler ertesi güne kalmaz. Aktarım merkezleri arası taşıma mâliyetlerinden tasarruf ve aktarma merkezi bazında hızlı hizmet olanağı sağlanır. Tedârik zinciri içinde bir lojistik hizmet noktasıdır. En tipik örneği, kargo firmalarının kullandığı aktarma merkezleridir.) 2) Bir taşımacılık ağındaki toplama ve dağıtım noktası. 3) Lojistik akışların merkezinde yer alan lojistik platform.
 • Aktarma Merkezi

  Çevresindeki havalimanlarına doğrudan uçuşları olan (spoke) havalimanı (hub) sistemi. (Genellikle yurtiçi noktalara bağlantısı olan uluslararası havalimanıdır
 • Ana Liman

  Hinterlantlarından ithal/ihraç ettikleri kendi orijinal bölgesel yükleri olan, ayrıca diğer limanlardan gelen ulusal yada uluslararası yüklerin uğrak veya besleme limanlarına aktarılmasını da (aktarma hizmeti) sağlayan liman.
 • Aktarma Merkezi Anlaşmaları

  Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusundaki anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).
 • Aktarma

  Bkz: TransshipmentBkz: TransshipmentBkz: TransshipmentBkz: TransshipmentBkz: TransshipmentBkz: Transshipment
 • Akıllı Kargo

  Çevreyi korumak, alıcı ve üçüncü taraf şirketlere süre kazandırmak, verimliliği artırmak ve maliyetlerini azaltmak üzere ürünün özellikleri, nerede olduğu, nereye ne zaman gideceği, gittiği yerde göreceği işlemler konusunda bilgi sağlama sistemi.
 • Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS)

  Sürücü, yolcu ve yayalardan oluşan ‘kullanıcı’ birimleri ile ‘yol’ ve ‘taşıt’ birimleri arasındaki bilgi paylaşım sistemi.
 • Aracı Kuruluş

  Lojistik sürecinde göndericiler ve alıcılar arasında çeşitli hizmetler sunan kuruluş (nakliye komisyoncuları gibi)
 • Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında Uluslarararası Standart

  Kalınlığı 6 mm'den fazla olan ve gemi ile nakledilecek ahşap ambalaj malzemelerinin üreticisi tarafından işaretlenmesi/etiketlenmesi (Bütün ahşaptan oluşan ambalaj malzemeleri (palet, sandık, kasa, takoz vs.) ısıl işleme tabi tutularak ya da metil bromür ile fümigasyon yapılmış olmalı ya da ambalaj malzemeleri kâğıt, plastik, ahşap kökenli ürün (sunta vb.) diğer alternatif malzemelerden oluşmalıdır.)
 • Adresteki Stok Doğruluğu

  Bir lokasyonda bir malzemeye ait stok miktarının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.
 • Anahtar Performans Göstergesi

  Bir şirket veya bölümün stratejik düzeydeki performansını göstermek ve iyileştirme hedeflerini saptamak için kullanılan ölçüm göstergesi (KPI'lar SMART ilkesine uygun olmalıdır).
 • Araç Metre

  RO-RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.
 • Astarya

  Geminin yükleme veya boşaltma için sözkonusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık ["Laydays and Cancelling Clause (LayCan)" olarak da geçer. Örneğin, gemi kiralama işinde 10-15 Mayıs 2009 LayCan denildiğinde gemi limanda en erken 10 Mayıs'da olabilecektir, ayrıca, gemi 15'ine kadar gelmezse de kiracı sözleşmeyi iptal edebilir.)
 • Ayak Koruyucu

  Raf ayaklarını özelikle çaka çarpmalarına karşı korumak üzere ayak etrafında uygun yere monte edilmiş metal siper.
 • Akreditif

  Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.
 • Araç Metre

  Bkz: Lane MeterBkz: Lane MeterBkz: Lane MeterBkz: Lane MeterBkz: Lane Meter
 • Ana Koridor

  Elleçleme ekipmanlarının, malların ve depo personelinin hareketine olanak sağlayacak genişlikte ve genellikle raf veya istif uzunluğuna eşit uzunlukta olan geçiş yolu.
 • Ana Güzergâh

  Bkz: Main RouteBkz: Main Route
 • Ana Güzergâh

  Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.
 • Adam-Ürüne ilkesi

  Depolarda toplayıcının ürünün yanına gittiğini ifade eder. Genellikle manuel sistemlerde söz konusudur.
 • Ana Üretim Çizelgesi (Programı)

  Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP'nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.
 • Ara Taşıma

  Karma taşımacılıkta konteynerin iç bölgeden gemiye yüklenmek üzere limana taşınması.
 • Asgari Stok Düzeyi

  Bkz: Safety StockBkz: Safety StockBkz: Safety StockBkz: Safety StockBkz: Safety Stock
 • Ayna Etkisi

  Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır.)
 • Araçtan-Araca İletişim Teknolojisi

  Bkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) Technology
 • Ana Gemi

  Genelde kapasitesi 1.000 TEU'dan fazla, yükü ana yükleme limanları arasında taşımak amacıyla kullanılan büyük tonajlı gemilerdir
 • Ağ Tasarımı

  Etkin ve verimli bir tedârik zinciri için çalışma kapsamı içindeki ilgili tedârikçi, üretici, depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile müşteriler gibi çeşitli şirketlerin ve tesislerin üretim, depolama ve taşımacılık sistemlerinin bir ağ yapısı bütünlüğü içinde yüksek yanıt hızı, yüksek kalite, düşük mâliyet vd. amaçlarla analizi ve yeniden tasarlanması.
 • Açık Sipâriş

  Bkz: Open Order
 • Açık Pazar Satınalmaları

  Sözleşmesiz ve pazarlıksız satınalma. (Genellikle acil durumlarda olabilir.)
 • Açık Sipâriş

  Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.
 • Açık Hava Antlaşmaları

  Ülkeler arası yolcu ve yük taşımacılığında, serbest rekâbet ortamını geliştirmek için, karşılıklı olarak her türlü (sefer sayısı, rota, kapasite vb.) sınırlamaları kaldıran anlaşmalar.
 • Açık Sözleşme

  Tutarı ve süresi belirsiz sözleşme (Zaman ve miktar bakımından sınır tanımayan veya değişik sınırları içeren ve genel olarak, değişik düzeyde tekrarlı sipâriş ve masraflarla ilgili olan malzeme tedârik ve hizmet anlaşması.)
 • Aşırı Yükleme

  Aracın taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenmesi.
 • Araç Sahibi Sürücü

  Kendisine ait olan aracı kullanan sürücü.
 • Ambalaj Malzemesi; Paketleme Malzemesi

  1) Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme. 2) Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında zarar görmesini veya zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılan malzeme.
 • Ağlı Palet

  Yüklerin ağ ile palete bağlandığı palet
 • Adet Toplama

  Bkz: Piece Picking Bkz: Piece Picking Bkz: Piece Picking
 • Adet Toplama

  Bir sipariş için gerekli ürünlerin toplanması
 • Alıcı Değiştirme

  Yükün, aynı veya farklı yöndeki alıcıya yönlendirilmesi durumu. (Yükün farklı alıcıya yönlendirilmesi durumudur. Söz konusu alıcı, aynı yönde olabilir veya olmayabilir.)
 • Ayırtılmış

  a) Depolama yerinin belli bir yükün depolanması için ayırtılması, b ) İleriki tarihe ait bir sipariş için depodaki ürünün referans verilerek ayırtılması
 • Aynı Gün Teslimat

  Göndericiden teslim alınan ürünün aynı gün içinde alıcıya teslim edilmesi.
 • Ayrıştırma

  Ana arterlerde hızlı trafik ile yavaş trafiğin uygun yöntemler ile (şerit/hat ayırma, önceliklendirme, farklı zaman dilimlerinde kullanım, vd.) birbirinden ayrılması.
 • Akıllı Kargo

  Bkz: Intelligent Cargo
 • Akıllı Gözlük

  Sanal gerçeklik kapsamında depoda gerçekleştirilecek işler kapsamında çalışan ile olan iletişimin giyilebilir akıllı gözlükler yoluyla iletilmesi.
 • Atölye Üretim Kontrol Sistemi

  Atölyenin tüm iş merkezlerinde kapasiteleri, stokları ve akış zamanlarını kontrol etmek üzere verilerinin toplama ve raporlanma sistemi.
 • Akıllı Lojistik

  Maliyetleri düşürmek, süreçleri iyileştirmek, hızı ve izlenebilirliği artırmak üzere çağdaş bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen lojistik.
 • Ayrıştırıcı, Ayırıcı, Sıralayıcı

  Depoda mal tasnifi veya sıralamasını yapan kişi veya ekipman
 • Ayrıştırıcı Konveyör

  Üzerinde giden ürünleri tanımlanmış kurallara göre otomatik olarak ayrıştıran veya sıralayan konveyör.
 • Ayırma/Sıralama

  Depoda manuel veya otomatik olarak ayırma, sınıflandırma veya sıralama işlemi
 • Açık Çatallı Çaka

  Çatal aralığı normalden daha geniş olan çaka (forklift).
 • Aşırı Yük; Ek Ücret

  1) Taşıyabileceğinden fazla yükleme, doldurma, 2) Başta akaryakıt olmak üzere girdi fiyatları artışı kaynaklı ek ücret.
 • Aktarma

  1) Yükün rotası üzerinde bir başka taşıma moduna veya taşıma aracına aktarılması. 2) Yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi.
 • Aktarma Limanı

  Genellikle konsolidasyon veya dekonsolidasyon amacıyla yüklerin gemiden gemiye aktarıldığı liman.
 • Avrupa Ulaştırma Ağı

  Bkz: Trans-European Transport NetworkBkz: Trans-European Transport Network
 • Avrupa Ulaştırma Ağı

  1993 yılındaki Maastrich anlaşması ile ekonomik ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, iç pazarı tevik ederek tek Avrupa kurma amacına yönelik olarak Avrupa Birliği ülkeleri arasında oluşturulan ulaştırma ağı.
 • Aktarmalı Yükleme

  Yükün kap ve araç arasında uygun yöntem kullanılarak aktarılması. (Aktarma kavramından farkı aktarma yüklemesinin teknik olara nasıl yapılacağına odaklanmış olmasıdır.)
 • Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru

  Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya'da uluslararası ulaştırmayı geliştirmeyi ve siyasi-ekonomik ilerlemeyi hedefleyen hükümetlerarası bir program
 • Aktarma

  1) Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. 2) Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.
 • Aktarma Merkezi

  Bkz: HubBkz: HubBkz: HubBkz: Hub
 • Altyapı Hizmetleri

  Depoların elektrik, su, gaz, haberleşme, vd. altyapı giderleri.
 • Araç Atama Problemi

  Belirli bir zaman planına göre araçların rotalara atanması problemi.
 • Araç Takozlama Sistemi

  Yük taşıtlarının yükleme rampasından uzaklaşmasını önleyen takozlama sistemi
 • Araçtan-Araca İletişim Teknolojisi

  Araçların birbirleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere tasarlamış otomobil teknolojisi.
 • Araçtan-Araca İletişim Teknolojisi

  Bkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) TechnologyBkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) Technology
 • Atık

  Üretim sürecinde oluşan, çevresel açıdan zarar oluşturan ve uzaklaştırılması gereken maddeler.
 • Atık Malzemeler

  Kullanılmayan, değersiz veya istenmeyen olarak uzaklatırışması gereken malzemeler.
 • Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar (AEEE)

  Elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olarak çalışan, içerisinde bir veya daha fazla elektrik iletim elemanı bulunduran ve kullanım ömrünü tamamlamış ekipman atığı.
© MARSLOGISTICS