Bizi takip edin

LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TÜM TERİMLER
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M O Ö P Q R S Ş T U V W X Y Z

 • Sınıf Bazlı Depolama

  Bkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage PolicyBkz: Class Based Storage Policy
 • Sezon Öncesi İndirimli Sözleşme

  Satış sezonu öncesi fiyat daha düşük olmak üzere, sezon öncesi ve süresince iki farklı toptan satış birim fiyatının sözkonusu olduğu sözleşme.
 • Sevk İhbarı

  Malın sevkinin gerçekleşmiş olduğunu alıcıya bildiren ihbar.
 • Seferdeki Yük

  Denizyolu taşımacılığı süreci içinde limanda henüz yüklenmemiş durumda veya yüklenmiş olup seyir hâlindeki gemide olan mallar.
 • Sıfır Talep

  Müşteride oluşmayan talep (Bu durumda, müşteri bazında ne olumlu ne de olumsuz, hiç bir talepten sözedilemez.).
 • Seçenek Rota

  En iyi rotaya göre daha az yeğlenen güzegâhlardan herhangi biri.
 • Seçenek Teklif İsteği

  Acenta kullanımında, gereksinimleri karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren yeni teklifler isteme.
 • Sepet

  Saz, kamış, dal, tel gibi malzemelerden örülerek yapılan, genellikle sapı olan ve eşya taşımak için kullanılan kap.
 • Sipârişe Göre Son İşlemler

  Genelde standart bir ürfetim aşamasından sonra ürünlere ait son işlemlerin, müşteri isteklerine göre yapıldığı üretim stratejisi.
 • Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik

  Gerçek dünyadaki durumun ve çevresinin, bilgisayar tarafından üretilen ses, video, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünüm (Zenginleştirme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve yapay bilgi ve bileşenleri, gerçek dünyanın üzerine monte edilebilir. Özellikle depo simülasyonlarında kullanılmaktadır.).
 • Söz Verilebilir Miktar

  Olası satış sipârişlerinin ne zaman ve ne kadarının karşılanabileceğini gösteren stok miktarı (Amacı; yeni bir sipârişin öngörülen zamanda karşılanıp karşılanmaması kararına yardımcı olmaktır.).
 • Sırt Sırta Raf Sistemi

  Rafların ön yüzlerinin koridora, arka yüzlerinin birbirlerine yakın şekilde yerleştirildiği, tüm ürün çeşitlerine doğrudan erişim olanağı sağlayan, manuel olarak veya elleçleme ekipmanları ile kullanılabilen, palet kullanımı için oldukça uygun, en yaygın, ekonomik ve geniş kullanım alanına sahip olan raf sistemi.
 • Sevkiyat Bakiyesi

  Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.
 • Sintine

  Geminin dibinde toplanan ve çevre açısından zararlı olan su.
 • Sipâriş İçin Satın Al

  Müşteriler tarafından istenen ürünler ve bu ürünlere ait malzemelerin de çok özel olduğu ve ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğu, ancak sipâriş geldikten sonra malzemelerinin tedârik edildiği bir satınalma stratejisi.
 • Söz Verilebilir Kapasite

  Bkz: Capable to Promise
 • Söz Verilebilir Kapasite

  Olası satış sipârişlerinin gerek stok ve gerekse kapasite açısından ne zaman ve ne kadarının karşılanabileceğini gösteren kapasite miktarı.
 • Sermaye Giderleri

  Bina, tesis, makina ve ekipman gibi sabit varlıkların veya diğer işletmelerin satın alınması, ortak olunması ya da işletmelerin aldığı kredilerin faizlerinin ödenmesi şeklinde yapılan harcamalar.
 • Sâkin Şehir

  1) 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası belediyeler birliği. 2) Çevre duyarlılığı yüksek, tarihi dokusu korunmuş ve yaşamı kolay olan şehir.
 • Sınıflandırılmış Depolama Politikası

  Ürünlerin hareket vb. ölçütler dikkate alınarak sınıflandırıldığı ve bu sınıflar için ayrı stok alanlarının bulundurulduğu depolama politikası.
 • Sipârişe Göre Konfigürasyon/Paketleme

  Sipârişe göre ürün konfigürasyonunun ve paketlemesinin (son işlemlerin) gerçekleştirilmesi.
 • Sıkışıklık Ücreti Ödemesi

  Trafik sıkışıklığının olduğu bölgelere giren araçlardan alınan ücret.
 • Sürekli Stok Sayımı

  Yüksek değerli ürünlerin stok miktarlarının doğruluğunu sağlamak amacıyla, sürekli olarak sayılması ve kaydedilmesi işlemi.
 • Sözleşmeli Nakliyeci

  Bir sözleşmeye uygun olarak, bir veya birden fazla sayıdaki müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda ürünleri taşıyan şirket.
 • Sürekli Akış Dağıtımı

  Toplam dağıtım mâliyetlerini enazlayacak ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde ürünlerin sürekli olarak akışının sağlanması.
 • Sürekli Geliştirme; Sürekli İyileştirme

  Performansı arttırmak amacıyla faaliyetleri plânlama, uygulama, kontrol etme ve önlem almaya dayalı sürekli iyileştirme çevrimi.
 • Sürekli İkmâl

  Dağıtım kanallarında sürekli ürün akışı ve daha az stok tutulmasını sağlamak üzere, tedârik zincirindeki mal ve bilgi akışının eşgüdümlenmesi.
 • Sürekli Stok Kontrol Yöntemi

  Stok düzeylerinin, her stok hareketi sırasında kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.
 • Sürekli Üretim

  Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik gösteren ürünler için uygulanan üretim şekli (Ana özelliği; ürün akışı (ürünün hareket hâlinde olması) ve tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Proses Tipi Üretimi ve Kitle Üretimi'ni içerir.).
 • Sürekli İkmâl Programı

  1) Üreticiden satış noktalarına doğru sürekli ve hızlı ürün akışını sağlamak için tedârik zinciri içindeki bilgi ve mal akışını düzenleme çalışması (Zincir içindeki bir noktada stokların belirli bir düzey altına inmesi ile sistem tetiklenir ve program devreye girer.). 2) Bir ürün son kullanıcı tarafından satın alındığında, üretimi ve ürünün tedârik zinciri boyunca hareketini tetikleyen program.
 • Sözleşme Yönetimi

  Bir veya birden fazla tarafın, aralarında hukukî bir ilişki oluşturmak amacıyla karşılıklı anlaşmalara yönelik işlemlerin yönetilmesi.
 • Sözleşmeli Paketleme

  Bkz : Co-packing
 • Sözleşmeli Depo; Anlaşmalı Depo

  Bir sözleşmeye dayalı olarak, deponun tümünün veya bir bölümünün, kullanıcı ve depo sahibi arasında yapılan sözleşme esasları dahilinde kiralandığı ve riskin paylaşıldığı depo.
 • Soğuk Alan

  Soğuk hava depolarında malın, depolandığı yer ile yük taşıma aracı arasında kalan, yükleme/boşaltma hazırlık işlemlerinin yapıldığı serin alan.
 • Satılan Malın Maliyeti (SMM)

  Belli bir dönemde satılan malın doğrudan işçilik, doğrudan hammadde ve genel îmalat giderleri toplamı.
 • Sandık

  Çivi, civata vb. bağlantı elemanları ile sağlam hâle getirilmiş bir taşıma kabı.
 • Sipâriş Başına Hacim İndeksi

  Ürünün stoklama alanının/hacminin, sipâriş sayısına oranı (Bu değeri daha az olan ürünlerin, yükleme/boşaltma noktalarına daha yakın olan stok alanlarına yerleştirilmesiyle malzeme taşımalarında avantaj sağlanabilmektedir.).
 • Stok Sorumlusu

  Depo stokları ve sevkiyatından sorumlu kişi.
 • Son Tarih

  Belirli bir döneme ilişkin sipariş, iş emri, talep, vd. isteklerin dikkate alınacağı en son tarih. (kargo gönderilerinde sıklıkla uygulanır).
 • Stok Gün Sayısı

  Öngörülen tüketime veya satışa göre stokların yeterli olacağı gün sayısı.(Stok Gün Sayısı = ( Yıllık Ortalama Stok / Satılan Malın Maliyeti)* 365)
 • Sürastarya; Demoraj

  Starya süresinden sonra başlayan, yükün gemiye yüklenme veya boşaltılmasında fazladan geçen ve ödeme cezasına tâbi olan süre.
 • Serbestleştirme

  Bir sektördeki faaliyetleri düzenleyen mevzuatın korumaları ortadan kaldıracak, rekâbet ve serbest piyasa ekonomisi oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
 • Sayısal (Dijital) İmza

  Bkz: Electronic SignatureBkz: Electronic SignatureBkz: Electronic SignatureBkz: Electronic Signature
 • Sayısal Tedarik Zinciri

  Bkz: Supply Chain 4.0Bkz: Supply Chain 4.0Bkz: Supply Chain 4.0Bkz: Supply Chain 4.0
 • Sipâriş Bazlı Toplama

  Birinci sipârişin tüm kalemleri bitmeden ikinci sipârişin işlemlerine geçilmediği toplama yöntemi.
 • Sevk İrsaliyesi

  Bkz: Delivery NoteBkz: Delivery Note
 • Sapma

  1) Yükün belirli bir yönde ilerlerken, alıcı, varış noktası veya rota değiştirme nedeniyle başka bir yere yönlendirilmesi durumu. 2) Rakip olan şirkete, onun aldığı fiyatın altında mal satmak.
 • Sahil Vinci, Rıhtım Vinci

  Gemilere yükleme/boşaltma amacıyla kullanılan ve rıhtımlarda bulunan vinç.
 • Su Çekimi

  Gövdenin suyun altında kalan kısmı. (Su hattından omurgaya olan düşey mesafe).
 • Stoksuz E-Ticaret Komisyonculuğu

  E-Ticaret işlemelerinde, stok bulundurmadan ürünün tedarikçiden direk alıcıya gönderilmesi.